Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin hurtowni internetowej Arbooz


 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Hurtownia internetowa (lub Hurtownia) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.arbooz.eu, za pośrednictwem którego Klient może m.in. składać Zamówienia;

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Hurtowni;

 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. z dnia 2 marca 2017 roku, Dz.U. poz. 459);

 4. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Konto Klienta – zarejestrowany profil użytkownika w serwisie Hurtowni internetowej, umożliwiający zalogowanie się do Hurtowni i dokonywanie Zamówień.

 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Hurtowni internetowej Arbooz;

 7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu Konta Klienta, dokonana przez Klienta lub przez Operatora hurtowni na zlecenie Klienta oraz potwierdzona przez Operatora, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Hurtowni internetowej.

 8. Towar – produkty prezentowane w Hurtowni internetowej;

 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Operatorem hurtowni a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Hurtowni;

 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. z dnia 30 marca 2017 roku, Dz.U. poz. 683);

 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. z dnia 24 czerwca 2017 roku, Dz.U. poz. 1219);

 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Hurtowni internetowej lub telefonicznie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Hurtowni internetowej, dostępnej pod adresem: www.arbooz.eu oraz elementy dotyczące zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Hurtownia internetowa działająca pod adresem: www.arbooz.eu prowadzona jest przez LACERTA Małgorzata Korzeniewska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gryczanej 26, 54-067 Wrocław, posiadającą numer NIP 882-153-89-40, REGON: 891050717,  zwaną dalej Operatorem hurtowni (lub Operatorem).

 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Hurtowni;

  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Hurtowni;

  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Hurtowni;

  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Hurtowni.

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Operator hurtowni zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Hurtowni internetowej do zarejestrowanych Klientów prowadzących potwierdzoną, aktywną i udokumentowaną w procesie rejestracji działalność gospodarczą.

 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, wykorzystując odsyłacz (link) zamieszczony na stronie głównej serwisu www.arbooz.eu, skąd mogą go pobrać i sporządzić jego wydruk.

 3. Korzystanie z usług Hurtowni internetowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.


 1. Warunki techniczne

 1. W celu korzystania z Hurtowni internetowej Klient musi we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu, za pomocą którego możliwy jest kontakt z Hurtownią internetową i korzystanie z jej funkcjonalności.

 2. Korzystanie z Hurtowni internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. przeglądarka internetowa w wersji nie niższej niż: Internet Explorer 11, Chrome 39, Firefox 34, Opera 26 lub Safari 5 z włączoną obsługą języka Javascript oraz akceptująca pliki typu „cookies”;

  2. minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli;

  3. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu „cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Klienta z Hurtowni internetowej w celu:

  1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Hurtowni internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  2. dostosowania i optymalizacji Hurtowni internetowej do potrzeb Klientów,

  3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Hurtowni internetowej,

  4. personalizacji przekazów marketingowych,

  5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Hurtowni internetowej.

 1. W przypadku wydania strony internetowej Hurtowni internetowej w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści Hurtowni internetowej mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej (na komputer stacjonarny).

 2. Operator hurtowni nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane lub niezłożone Zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwego działania systemów, sieci, itp.), jednak po zidentyfikowaniu problemu dołoży wszelkich starań, aby go rozwiązać.

 3. Operator hurtowni informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Klient zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

 1. Zasady i warunki korzystania z Hurtowni Internetowej

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Hurtowni internetowej jest spełnienie dwóch warunków:

  1. rejestracja Konta Klienta na platformie sprzedażowej dostępnej pod adresem www.arbooz.eu. Klient nie jest obciążany jakimikolwiek kosztami rejestracji,

  2. aktywacja Konta Klienta przez Operatora Hurtowni.

 1. Rejestracja następuje na jeden z dwóch sposobów:

  1. poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Hurtowni;

  2. poprzez kontakt telefoniczny lub drogą e-mailową z Operatorem Hurtowni.

 1. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, wyrażenie zgody na jego treść, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz udostępnienie przez formularz rejestracyjny lub drogą e-mailową cyfrowych kopii dokumentów rejestracyjnych firmy.

 2. Poprzez zarejestrowanie konta, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach realizacji Zamówień.

 3. W trakcie rejestracji, o której mowa w ustępach powyższych, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie przetwarzanie jego danych, w szczególności adresu e-mail, w celach marketingowych. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.

 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., administratorem danych osobowych Klienta jest Operator hurtowni.

 5. Aktywacja Konta Klienta przeprowadzana jest przez Operatora Hurtowni po zweryfikowaniu poprawności dostarczonych danych. Aby aktywować Konto Klienta, Operator Hurtowni zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do poprawy lub uzupełnienia dostarczonych danych w procesie rejestracji. Niedostosowanie się do poprawy lub uzupełnienia danych lub brak kontaktu z rejestrującym się Klientem może skutkować zamknięciem Konta Klienta przed jego aktywacją.

 6. Pierwsze zamówienie nowego Klienta powinno zostać złożone nie później niż 30 dni od daty aktywacji Konta Klienta. W przeciwnym przypadku Operator zastrzega sobie prawo zablokowania możliwości korzystania z Konta.

 7. Klient, który posiada Konto Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, na jeden z możliwych sposobów:

  1. samodzielnie usuwając Konto Klienta, składając taką dyspozycję w Hurtowni internetowej,

  2. zgłaszając drogą e-mailową żądanie usunięcia Konta Klienta Operatorowi hurtowni, przy czym w takim przypadku, zamknięcie Konta klienta nastąpi do 14 dni po zarejestrowaniu przez Operatora hurtowni takiego żądania.

 1. Operator hurtowni ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania z Hurtowni internetowej, ograniczyć jego dostęp do części lub całości jej zasobów, jak również może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  1. podał w trakcie rejestracji w Hurtowni internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  2. dopuścił się za pośrednictwem Hurtowni internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Hurtowni internetowej,

  3. opublikował lub w inny sposób przekazał stronie trzeciej swoje dane logowania do Konta Klienta,

  4. dopuści się działań lub zaniechań potencjalnie narażających Operatora hurtowni na niedogodności lub straty lub godzące w dobre imię Operatora hurtowni lub jego partnerów,

  5. dopuści się innych działań lub zaniechań, które zostaną uznane przez Operatora hurtowni za zachowania niezgodne z:

   • Regulaminem,

   • obowiązującymi przepisami prawa,

   • ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

   • zasadami współżycia społecznego (np., ale nie wyłącznie: uporczywe, kilkukrotne składanie Zamówień i nieodbieranie dostarczonych Towarów).

 1. Dodatkowo, Operator hurtowni zastrzega sobie prawo do zmiany warunków handlowych lub zablokowania możliwości korzystania Konta Klienta w Hurtowni, kiedy:

  1. Klient ma zaległości w płatnościach,

  2. minimalna średniomiesięczna wartość obrotów Klienta na fakturach liczona z 3 ostatnich miesięcy, wynosi mniej niż 500 zł netto.

 1. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Hurtowni internetowej nie może dokonać powtórnej rejestracji lub aktywacji Konta klienta bez uprzedniej zgody Operatora hurtowni. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy ponownej rejestracji lub aktywacji Konta Klienta.

 2. W przypadku zamknięcia Konta Klienta, Operator hurtowni nie zapewnia archiwizacji historii zakupów ujawnionej w Koncie Klienta, ani dostępu do tej historii.

 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach serwisu, Hurtownia internetowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 4. Wszystkie zdjęcia udostępnione serwisie Hurtowni internetowej są chronione prawem autorskim i należą do właścicieli marek prezentowanych w ofercie lub do Operatora hurtowni.

 5. Operator hurtowni udziela Klientowi prawa do wykorzystania zdjęć i opisów udostępnionych w Hurtowni wyłącznie dla celów wykorzystania ich we własnym sklepie internetowym Klienta, o ile Klient taki posiada.

 6. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów z serwisu Hurtowni w innych celach, Klient musi skontaktować się z Operatorem hurtowni. Operator ma prawo odmowy wykorzystania materiałów Klientowi na inne cele, niż wymienione w pkt. 16.

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Klient może jedynie składać Zamówienia w swoim imieniu.

 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Hurtowni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Hurtowni internetowej należy zalogować się w serwisie internetowym www.arbooz.eu, używając swojego Konta Klienta, dokonać wyboru towaru w odpowiednim wariancie (w tym kolorystycznym i/lub rozmiarowym) oraz wskazać liczbę zamawianych sztuk produktu i adres dostawy, a następnie potwierdzić wciskając przycisk „Zamawiam”. Kolejne czynności techniczne należy przeprowadzać w oparciu o wyświetlane na ekranie komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 4. Operator nie obciąża Klienta jakimikolwiek kosztami z tytułu korzystania ze strony internetowej w celu zawarcia Umowy.

 5. Informacja o dostępności Towaru jest każdorazowo podawana przy Towarze lub może zostać podana w trakcie kontaktu telefonicznego z Klientem.

 6. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

 7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w serwisie.

 8. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Hurtowni internetowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawiera informacje dotyczące:

  1. przedmiotu zamówienia,

  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

  3. wybranej metody płatności,

  4. wybranego sposobu i miejsca dostawy,

  5. czasu dostawy.

 1. Minimalna wartość pojedynczego Zamówienia w Hurtowni wynosi 200 PLN netto.

 2. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, dokonanie akceptacji jego treści, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam” w Koszyku.

 3. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Operatorem hurtowni Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 4. Po złożeniu Zamówienia, Hurtownia automatycznie wysyła na adres e-mail zarejestrowany przez Klienta w systemie wiadomość, zawierającą unikalny numer zamówienia oraz listę zamówionych produktów wraz z ich cenami, stanowiące podsumowanie Zamówienia.

 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Towaru. W szczególnych przypadkach Operator hurtowni zastrzega sobie prawo modyfikacji listy zamówionych Towarów w złożonym Zamówieniu lub anulowania całego Zamówienia, o czym poinformuje Klienta.

 6. Prawo Operatora hurtowni do modyfikacji listy zamówionych Towarów w złożonym Zamówieniu obejmuje w szczególności zmiany ilości oraz dodanie lub usunięcie niektórych Towarów. Uzgodnienie z Klientem dokonywanych zmian odbywa się telefoniczne lub poprzez e-mail i może być zainicjowane przez Klienta albo Operatora. Po wykonaniu zmian w Zamówieniu Operator hurtowni przesyła Klientowi na adres zarejestrowany w Koncie Klienta wiadomość e-mail, zawierającą szczegóły zaktualizowanego Zamówienia oraz jego unikalny numer. Zmodyfikowane Zamówienie zastępuje w całości Zamówienie uprzednio złożone przez Klienta. Modyfikacje Zamówienia są możliwe jedynie do momentu przygotowania przez Operatora hurtowni Towaru do wysyłki.

 7. Operator hurtowni zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówień Klientom, jeśli ich poprzednie Zamówienia nie zostały opłacone.

 8. Po weryfikacji i przygotowaniu przez Hurtownię Zamówienia do wysyłki, Klient otrzyma wiadomość e-mail, zawierającą unikalny numer zamówienia oraz ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 9. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w całości lub części (np., ale nie wyłącznie: z uwagi na niedostępność niektórych Towarów w wymaganej ilości), Klient zrzeka się z prawa do jakichkolwiek ewentualnych roszczeń (np., ale nie wyłącznie: zwrot za utracone korzyści) względem Operatora hurtowni w związku z zaistniałą sytuacją.

 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wysłania przez Operatora do Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 16 powyżej.

 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z Regulaminem.

 12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Udostępnienie Regulaminu odbywa się za pośrednictwem strony internetowej hurtowni oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez link dostępny w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 12, 14 oraz 16 powyżej.

 13. Operator hurtowni zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów z oferty.

 14. Operator hurtowni dokłada wszelkich starań, aby oferta widoczna na stronie była zgodna z rzeczywistością. W niektórych opisach oraz zdjęciach produktów mogą pojawić się jednak niewielkie różnice w kolorze lub kształcie produktów, co nie wpływa jednak w żaden sposób na ich jakość.

 15. Na wszelkie zakupione Towary Operator Hurtowni wystawia dowód sprzedaży w postaci faktury VAT.

 16. Operator hurtowni wystawia faktury w formie tradycyjnej papierowej lub elektronicznej w formacie PDF. Operator przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail przypisany do Konta Klienta, w terminie do 7 dni od daty wysłania Towaru lub w formie papierowej wraz z Towarem.

 17. Na fakturze sprzedaży zostaną również zamieszczone informacje o:

  1. kosztach przesyłki, o ile przesyłka nie była bezpłatna,

  2. terminie płatności oraz numerze rachunku bankowego do dokonania opłaty.

 1. Dostawa Towarów 

 1. Standardowa dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa poza granice RP jest możliwa jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z Operatorem i opłaceniu przez Klienta wszelkich kosztów – dla każdego Zamówienia oddzielnie.

 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta. Operator hurtowni zleca ich doręczenie firmie spedycyjnej, z którą współpracuje.

 3. Termin realizacji Zamówienia, liczony od momentu złożenia Zamówienia do jego wysyłki, wynosi zwykle od 1 do 3 dni roboczych. W rzadkich i uzasadnionych przypadkach (np. uszkodzenie zamówionego Towaru i brak wystarczającej ilości, aby pokryć zamówienie), czas ten może ulec zmianie.

 4. Operator hurtowni nie umożliwia odbioru osobistego.

 5. Jeżeli zamawiany Towar ma zostać ubezpieczony lub wysłany na warunkach szczególnych, Klient musi skutecznie zawiadomić o tym fakcie Operatora hurtowni, zanim Operator przygotuje zamówione Towary do wysyłki.

 6. Po otrzymaniu przesyłki Klient zobowiązany jest w obecności doręczyciela (kurier, spedytor, itp.) do:

  1. sprawdzenia, czy przesyłka nie nosi ewentualnych znamion uszkodzeń. W razie stwierdzenia uszkodzeń należy zażądać od doręczyciela sporządzenia i podpisania reklamacyjnego protokołu szkód oraz wykonać zdjęcia uszkodzeń.

  2. odwinięcia folii zabezpieczającej (jeśli została użyta), ponieważ może maskować uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, a następnie sprawdzenia, czy nie są widoczne uszkodzenia opakowań. W razie stwierdzenia uszkodzeń należy zażądać od doręczyciela sporządzenia i podpisania reklamacyjnego protokołu szkód oraz wykonać zdjęcia uszkodzeń.

 1. Jeśli Klient stwierdził uszkodzenia i posiada reklamacyjny protokół szkód podpisany przez doręczyciela, zobowiązany jest przesłać go wraz ze zdjęciami uszkodzeń (opakowania zewnętrznego oraz uszkodzonych produktów) Operatorowi hurtowni. Na podstawie takiej dokumentacji Operator hurtowni zgłosi reklamację w firmie realizującej transport. Operator hurtowni nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu Towaru do Klienta, ani za straty czy brak realizacji zysków Klienta, wynikających z faktu braku lub niedokładnego sporządzenia wymaganej dokumentacji w momencie odebrania przesyłki.

 1. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i z wyszczególnieniem typu ceny (netto/brutto) bezpośrednio obok jej wysokości. W przypadku ewentualnego braku oznaczenia, cenę należy interpretować jako cenę netto.

 2. Ceny Towarów dla poszczególnych Klientów mogą różnić się w zależności od uzyskanych przez Klientów progów rabatowych, zamawiania opakowań zbiorczych, złożenia Zamówienia wysokokwotowego lub utrzymywania stałego, wysokiego poziomu obrotów z Operatorem hurtowni.

 3. Ceny podane przy każdym Towarze nie obejmują kosztów przesyłki. Koszty wysyłki są podawane sumarycznie w momencie składania zamówienia. W szczególnych przypadkach Operator hurtowni może uzgodnić z Klientem indywidualnie koszty przesyłki w przypadku niektórych zamówień.

 4. Ramowe warunki dotyczące realizacji przesyłek i ich cen opublikowane są w serwisie Hurtowni internetowej.

 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towaru bez wcześniejszego poinformowania.

 6. Informacja o cenie podawana w Hurtowni internetowej ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenia Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie w ramach złożonego Zamówienia niezależnie od późniejszych zmian cen w Hurtowni internetowej, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

 7. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  1. przelewem na numer konta bankowego PL 02 1140 2004 0000 3702 8062 1081, bez dodatkowej prowizji,

  2. płatnością elektroniczną w systemie  IAI Pay lub poprzez płatność kartą płatniczą. W przypadku tego rodzaju płatności do wysokości zamówienia zostanie doliczona prowizja w wysokości 2%.

 1. W tytule przelewu należy podać numer dokumentu księgowego, tj. faktury VAT albo faktury proforma, nr zamówienia oraz nazwę firmy Klienta. Brak tych informacji może wydłużyć okres realizacji Zamówienia oraz zaksięgowania płatności w systemach Operatora.

 2. Operator hurtowni nie oferuje możliwości realizacji Zamówień opłacanych przy odbiorze.

 1. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem, Klientowi nie będącemu jednocześnie Konsumentem, przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Z racji na fakt, że dostęp do składania zamówień za pośrednictwem serwisu Hurtowni internetowej Arbooz uzyskują wyłącznie przedsiębiorcy, uznaje się, że wszelkie Zamówienia składane przez Klientów za pośrednictwem tej strony nie są zamówieniami konsumenckimi, a co za tym idzie, nie przysługuje im prawo do odstąpienia umowy zawartej za pośrednictwem serwisu Hurtowni internetowej.

 1.  Zwrot Towaru

 1. Operator hurtowni umożliwia zwrot towaru zamówionego przez Klienta pod następującymi warunkami:

  1. Klient skontaktował się telefonicznie z Operatorem hurtowni i uzyskał jego zapewnienie o przyjęciu zwrotu Towaru, co zostało potwierdzone wiadomością e-mail wysłaną na adres kontaktowy Klienta.

  2. Zwracany Towar jest nieuszkodzony i nie nosi żadnych śladów użytkowania.

  3. Zwracany Towar nie był kupiony:

   1. z przeceny – czyli w cenie w niższej niż zwykła cena sprzedaży tego Towaru opublikowana w serwisie Hurtowni,

   2. w promocji – czyli na specjalnych warunkach, powodujących uzyskanie dodatkowej korzyści (np., ale nie wyłącznie: „kup trzy sztuki, a za trzecią zapłacisz 50%”),

   3. z wyprzedaży – czyli oznaczony przez Operatora hurtowni jako wyprzedażowy (np., ale nie wyłącznie: Towar zawierający w swoim opisie lub wyświetlający się w kategorii wskazującej nazwą na wyprzedaż, czyszczenie magazynu, specyficzną promocję, itp.).

   4. jako część opakowania zbiorczego,

   5. w ramach zamówienia, na które Operator hurtowni udzielił dodatkowego rabatu cenowego lub udzielił innych korzyści (np., ale nie wyłącznie: dodał egzemplarze gratis),

   6. na zasadach barteru.

  1. Od doręczenia Towaru Klientowi do telefonicznego zgłoszenia chęci zwrotu Operatorowi minęło nie więcej niż 10 dni kalendarzowych.

 1. Wszelkie koszty w zakresie procedury zwrotu Towaru, w tym ewentualne koszty własne, ponosi Klient.

 2. Zwrot należy wysyłać nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od uzyskania zgody na przyjęcie zwrotu Towaru, pod adres wskazany przez Operatora hurtowni w wiadomości e-mail.

 3. Jeśli Klient nie odbierze Zamówionego i dostarczonego Towaru, co spowoduje jego odesłanie, Operator hurtowni obciąży Klienta pełnymi kosztami danego transportu (do i od Klienta) oraz dodatkową karą w wysokości 100zł netto.

 1. Reklamacja Towarów

 1. Operator dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć Towar bez wad, chyba że zamawiany przez klienta Towar został wyraźnie opisany w serwisie Hurtowni internetowej jako niekompletny, uszkodzony lub posiadający inne wady, a cena jego sprzedaży była niższa od sugerowanej ceny sprzedaży tego samego Towaru bez wad.

 2. Operator hurtowni jest dystrybutorem towarów. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej ponosi producent. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient lub Konsument może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku karty gwarancyjnej, Klient lub Konsument może zgłaszać roszczenia co do wad zakupionego produktu w ramach bezpośredniego kontaktu z producentem. Odpowiedzialność Operatora hurtowni w procesach reklamacyjnych lub gwarancyjnych pomiędzy Klientem lub Konsumentem a producentem jest wyłączona w całości.

 3. W momencie wystąpienia dalszej odsprzedaży towaru przez Klienta do osoby będącej Konsumentem, Klient zobowiązany jest wypełnić i podbić kartę gwarancyjną produktu, jeśli produkt był z takową dostarczony.

 4. Operator hurtowni, jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta nie będącego Konsumentem za wady dostarczonego Towaru, tylko i wyłącznie w przypadkach, kiedy Operator hurtowni jest producentem lub wyłącznym dystrybutorem danego Towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Operator hurtowni wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w całości dla wszystkich Towarów, których nie jest producentem lub wyłącznym dystrybutorem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Warunkiem przyjęcia reklamacji na Towary nie wyłączone z odpowiedzialności Operatora jest złożenie przez Klienta reklamacji w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty stwierdzenia wady jakościowej dostarczonego Towaru.

 7. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan ilościowy i jakościowy Towaru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jego doręczenia.

 8. W związku z pkt. 4. i 5. powyżej, czas na reklamację Towaru upływa po 14 dniach od jego doręczenia.

 9. Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Operatora hurtowni na stronie www.arbooz.eu, w zakładce „Twoje konto” lub kierować na adres Operatora wskazany w serwisie Hurtowni internetowej.

 10. Przyjęcie reklamacji potwierdzane jest przez Operatora wiadomością wysłaną na adres e-mail Klienta. Brak otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji oznacza, że Operator nie przyjął jej do realizacji. Może to być spowodowane np. problemami technicznymi Klienta przy wysyłaniu reklamacji drogą elektroniczną. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia w ciągu 2 dni roboczych Klient powinien ponowić wysłanie reklamacji lub skontaktować się telefonicznie z Operatorem hurtowni w celu weryfikacji statusu złożenia wniosku reklamacyjnego.

 11. Operator hurtowni zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni kalendarzowych, liczonych od daty wysłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia reklamacji. Operator hurtowni zastrzega sobie prawo do jednorazowego przedłużenia tego okresu o kolejnych 30 dni w przypadku wystąpienia opóźnień niezależnych od Operatora (np. dochodzenia roszczeń u zagranicznych producentów).

 12. Rozpatrzenie reklamacji zakończone jest uznaniem jej zasadności lub odrzuceniem jej. W przypadku odrzucenia, Operator hurtowni poda powód lub powody, dla których odrzucił reklamację.

 13. Brak rozpatrzenia reklamacji w wyżej wymienionym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Operator hurtowni podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Hurtowni internetowej w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora hurtowni o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Hurtowni internetowej.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Hurtowni Klient może zgłaszać pisemnie na adresy podane w sekcji „Kontakt” w serwisie Hurtowni internetowej.

 4. W reklamacji Klient zobowiązany jest podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy reklamacyjnej, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Hurtowni.

 5. Operator hurtowni zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu Hurtowni w terminie do 30 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 1. Pozostałe prawa i obowiązki stron

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. korzystania z Hurtowni internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów i Operatora oraz niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń,

  2. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

  3. ochrony i nieprzekazywania swoich danych do logowania do Konta Klienta żadnym stronom trzecim.

  4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, np. ale nie wyłącznie: treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  5. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Hurtowni internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),

  6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Hurtowni internetowej jedynie w zakresie własnego użytku, w szczególności Klient zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim informacji o cenach sprzedaży, które dostępne są tylko dla klientów zalogowanych do Hurtowni internetowej,

  7. korzystania z Hurtowni internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

  8. dokonywania terminowo płatności za faktury wystawione przez Operatora hurtowni,

  9. odbierania przesłanych Towarów.

 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Hurtowni internetowej.

 2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej - jako pliki w formacie PDF - na adres poczty elektronicznej zarejestrowany w Koncie Klienta.

 3. Hurtownia internetowa ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Szczegółowe warunki tych akcji każdorazowo określają regulaminy umieszczone w witrynie internetowej Hurtowni. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych oraz wyprzedażach przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Hurtowni internetowej nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

 1. Przetwarzanie danych

 1. Złożenie Zamówienia w Hurtowni internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych zawartych w Zamówieniu w celu jego realizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Operatora hurtowni wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy Towaru pod wskazany przez Klienta adres, chyba że Strony postanowią inaczej.

 3. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Operator hurtowni będzie wykorzystywać dane osobowe Klientów jedynie do celów związanych z realizacją Zamówień, zgodnie z art. 43 ust. 1 p 8 i p 11 ustawy o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883.

 4. Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez Operatora hurtowni dane osobowe, ich zmiany oraz usunięcia.

 1. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem hurtowni a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora hurtowni.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj.: z 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami), więc jego treść podlega ochronie.

 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2020 r. Zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.arbooz.eu, przy czym do zamówień już złożonych stosuje się regulamin o treści obowiązującej w chwili składania zamówienia.

pixel
Podziel się swoim komentarzem z innymi
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij